Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 1 września 2014 r. dotychczasowe prawa i obowiązki Wirtualnej Polski S.A. z siedzibą w Gdańsku zostają formalnie przejęte przez jej akcjonariusza Grupę Wirtualna Polska Spółka z o.o. (obecnie Grupa Wirtualna Polska S.A.) z siedzibą w Warszawie. .

Tym samym, od dnia 1 września 2014 r. administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż nie ulegają zmianom dotychczasowe zasady korzystania z usług dostępnych w ramach niniejszego serwisu ani zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zmienia się także cel i zakres pozyskiwania danych. Przypominamy także, że podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, możesz także żądać zaprzestania ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy.

Regulamin korzystania z Serwisu Biore.to.

I. Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu Biore.to.
 2. Serwis Biore.to jest udostępniany Użytkownikom przez Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958.
 3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu Biore.to (za wyjątkiem elementów graficznych nie pochodzących od GWP) oraz jego bazy danych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP i podlegają ochronie prawnej.
 4. Korzystanie z Serwisu Biore.to odbywa się na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Korzystanie z Serwisu Biore.to, a w szczególności przesłanie przez Użytkownika do GWP wypełnionego elektronicznego Formularza Serwisu Biore.to z znaczonym odpowiednim polem (checkboxem) dotyczącym akceptacji niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z:

a) potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień;

c) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu możliwości korzystania z Serwisu Biore.to, po spełnieniu przez niego warunków określonych w niniejszym Regulaminie;

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Biore.to, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki GWP
 2. Serwis Biore.to - oznacza Serwis internetowy udostępniany przez GWP pod adresem internetowym www.biore.to, umożliwiający Sprzedawcom prezentację informacji handlowych Sprzedawców a Użytkownikom zapoznanie się z informacjami handlowymi Sprzedawców.
 3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą z Serwisu Biore.to na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Serwisu lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem w zakresie Usługi Newslettera, jeżeli ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Sprzedawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prezentującą swoje informacje handlowe w Serwisie Biore.to na podstawie stosownej umowy współpracy zawartej z GWP i zapraszającą Użytkowników do zawierania umów sprzedaży prezentowanych towarów, produktów, usług bezpośrednio na stronach internetowych Sprzedawcy.
 5. GWP - oznacza Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000580004 NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958.
 6. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy prowadzony przez GWP w domenach internetowych, do których przysługują prawa GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl.
 7. Newsletter - oznacza zbiór informacji handlowych przesyłanych przez GWP na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące Serwisu Biore.to lub/i Usługi GWP lub/i informacji handlowych, promocyjnych i reklamowych prezentowanych w Serwisie Biore.to, pochodzące od GWP lub/i innych osób w szczególności Sprzedawców reklamujących swoje produkty, towary i usługi w Serwisie Biore.to (zwane też Usługą Newslettera)
 8. Usługa GWP - oznacza określoną w Regulaminie, świadczoną przez GWP dla Użytkownika w Serwisie Biore.to, bezpłatną usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości zapoznania się z informacjami handlowymi Sprzedawców i przekierowania Użytkownika na strony internetowe Sprzedawców, w ramach których Sprzedawcy prowadzą sprzedaż reklamowanych towarów, usług i produktów w swoim imieniu na swoją rzecz, zamówienia i korzystania z Newslettera Serwisu Biore.to (Usługa Newslettera)
 9. Formularz - oznacza strony internetowe udostępniane w Serwisie Biore.to, umożliwiające Użytkownikowi udostępnienie GWP, danych (w tym danych osobowych) Użytkownika oraz korzystanie z Usługi GWP, w szczególności zamówienie dostarczania Newslettera Serwisu Biore.to
 10. Linki - oznaczają łącza (odwołanie) do strony internetowej Serwisu Biore.to, otrzymane przez Użytkownika w treści listu elektronicznego wysłanego na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiające potwierdzenie zamówienia i rezygnację z otrzymywania Newslettera w Serwisie Biore.to, a także uzyskania informacji dotyczącej zawartych przez Użytkownika w okresie od 08 listopada 2013r. do dnia 18 grudnia 2013r. Transakcji.
 11. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

III. Zasady korzystania z Serwisu Biore.to i Usług GWP.

 1. Serwis Biore.to umożliwia Sprzedawcom prezentowanie informacji handlowych Sprzedawcy a Użytkownikom wyszukiwanie i zapoznawanie się z informacjami handlowymi Sprzedawców i umożliwienie przekierowania celem zawarcia umowy sprzedaży na strony internetowe Sprzedawców oraz zamówienie i korzystanie z Newslettera (Usługa Newslettera).
 2. Korzystanie z Usług GWP jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usług GWP.
 3. Informacje handlowe Sprzedawców prezentowane są w Serwisie Biore.to w imieniu, na rzecz i na odpowiedzialność Sprzedawców. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowych Sprzedawców, w szczególności za aktualność lub/i pełność lub/i rzetelność lub/i zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym jakichkolwiek danych lub/i informacji lub/i opisów dotyczących treści prezentowanych w publikowanych informacjach handlowych.
 4. GWP nie oferuje i nie sprzedaje produktów promowanych w ramach prezentowanych informacji handlowych w Serwisie Biore.to a Usługa GWP ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni i rozwiązań technicznych umożliwiających zapoznanie się przez Użytkowników z informacjami handlowymi Sprzedawców.
 5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży towaru, produktu, usługi przez Sprzedawcę, za sposób jej wykonania przez Sprzedawcę, za ich niezgodność z treścią informacji handlowej prezentowanej w Serwisie Biore.to, za bezpieczeństwo, jakość, wady i legalność umów sprzedaży, z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczącej towarów, produktów i usług oraz za szkody poniesione przez Użytkownika lub Sprzedawcę na skutek zawarcia, przebiegu, wykonania lub niewykonania umów sprzedaży.
 6. Użytkownik może przeglądać i zapoznawać się z informacjami handlowymi Sprzedawców prezentowanymi w Serwisie Biore.to bez konieczności udostępniania jakichkolwiek danych osobowych.
 7. GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę korzystania z Usługi Newslettera w każdym czasie, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z ważnych przyczyn.
 8. Użytkownik może zamówić i korzystać z Newslettera Serwisu Biore.to, z zastrzeżeniem postanowienia II.3 zdanie trzecie, Regulaminu. Użytkownik zamawia otrzymywanie Newslettera w Serwisie Biore.to za pomocą Formularza przeznaczonego do zamówienia Newslettera.
 9. Warunkiem zamówienia i korzystania przez Użytkownika z Newslettera jest udostępnienie GWP przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera, zaakceptowanie przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od GWP oraz podmiotów i osób trzecich na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej, a także potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez aktywację ("kliknięcie") Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony przez niego GWP adres poczty elektronicznej.
 10. Aktywowanie ("kliknięcie") przez Użytkownika Linku aktywacyjnego określonego w punkcie III.9 Regulaminu oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP, w formie elektronicznej, umowy o korzystanie z Newslettera. Umowa o korzystanie z Newslettera w Serwisie Biore.to zawierana jest pomiędzy GWP i Użytkownikiem na czas nieoznaczony. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim zawarta zostaje w języku polskim.
 11. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Newslettera w Serwisie Biore.to (zrezygnować z otrzymywania Newslettera w Serwisie Biore.to) w każdym czasie, poprzez aktywację ("kliknięcie") Linku dezaktywacyjnego otrzymanego przez Użytkownika w treści Newslettera lub poprzez przesłanie do GWP w formie elektronicznej stosownego oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu GWP umowy o korzystanie z Newslettera. Oświadczenie Użytkownika powinno zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej udostępnionego GWP podczas zamawiania Newslettera.
 12. GWP może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Newslettera z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.
 13. Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu, jak tylko zapoznanie się z ich treścią.
 14. W celu zapoznania się przez Kupującego w Serwisie Biore.to z interesującymi go informacjami handlowymi Sprzedawców, GWP może wprowadzać w Serwisie Biore.to narzędzia techniczne umożliwiające wyszukiwanie informacji handlowych Sprzedawców według określonych kryteriów wyszukiwania.
 15. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści informacji handlowych Sprzedawców w żadnym innym celu, jak tylko zapoznanie się z ich treścią i skorzystanie z przekierowania przy użyciu adresu url. do stron internetowych Sprzedawcy, w ramach których może dojść do zawarcia umowy sprzedaży.
 16. W przypadku udostępnienia w Serwisie Biore.to możliwości zamieszczania komentarzy lub/i opinii przez Użytkowników, warunki i zasady zamieszczania tych komentarzy i opinii określone zostaną przez GWP w odrębnym regulaminie. Do komentarzy i opinii określonych w zdaniu poprzednim zastosowanie mają postanowienia właściwego dla nich regulaminu.

IV. Dane osobowe Użytkowników.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu III.6 Regulaminu, korzystanie z Usługi GWP, w szczególności korzystanie z Newslettera wymaga udostępnienia przez Użytkownika jego danych osobowych w zakresie określonym i wymaganym przez GWP w Formularzu przeznaczonym do zamówienia Usługi Newslettera.
 2. Dane osobowe Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera przetwarzane będą przez GWP w celach związanych z otrzymywaniem przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od GWP oraz podmiotów i osób trzecich względem GWP na udostępniony w Formularzu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP oraz jej kontrahentów będą przetwarzane przez GWP w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od GWP oraz podmiotów i osób trzecich względem GWP.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzanych dla celów związanych z korzystaniem z Usługi Newslettera w postaci otrzymywania informacji handlowych pochodzących od GWP oraz podmiotów i osób trzecich względem GWP, a także dla celów statystycznych i marketingowych, jest GWP.
 5. GWP informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość otrzymywania informacji handlowych pochodzących od GWP oraz podmiotów i osób trzecich względem GWP, oraz że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów otrzymywania informacji handlowych pochodzących od GWP oraz podmiotów i osób trzecich względem GWP, jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z otrzymywania Newslettera i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o korzystanie z Newslettera na warunkach określonych w punkcie III.11 Regulaminu. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie określonym w zdaniu poprzednim, jest skuteczne na dzień cofnięcia zgody.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z Newslettera, a w szczególności przesłanie do GWP wypełnionego Formularza z zaznaczonym odpowiednim polem (checkboxem) dotyczącym zamówienia Newslettera, jest równoznaczne ze:

a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;

b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od GWP oraz podmiotów i osób trzecich względem GWP na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;

c) upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z otrzymywaniem przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od GWP oraz podmiotów i osób trzecich względem GWP na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;

d) przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 1. Wypełniając Formularz zamówienia Newslettera lub w trakcie korzystania z Serwisu Biore.to, Użytkownik może zostać poproszony przez GWP o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GWP jego danych osobowych w celach marketingowych lub/i w innych celach. W takim przypadku, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla takich celów, mając na względzie następujące okoliczności:

a) zgoda jest dobrowolna i GWP nie uzależnia możliwości korzystania z Serwisu Biore.to od jej uzyskania;

b) Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania;

c) udostępnienie GWP danych osobowych następuje poprzez aktywację ("kliknięcie") odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;

d) udostępnienie danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zgodności tych danych osobowych z prawdą;

e) administratorem danych osobowych Użytkownika będzie GWP;

f) zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od GWP oraz podmiotów i osób trzecich względem GWP. GWP nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim, bez uzyskania zgody Użytkownika określonej w Formularzu Zamówienia Newslettera oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, może odbywać się w szczególności na adres poczty elektronicznej Użytkownika udostępniony GWP przez Użytkownika.
 2. GWP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia GWP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę GWP.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Biore.to i Usługi Newslettera było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu Biore.to i Usługi Newslettera Ponadto oprogramowanie Serwisu Biore.to i Usługi Newslettera mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. oraz program poczty elektronicznej.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług udostępnianych w Serwisie Biore.to, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
 1. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących możliwości korzystania z Usługi Newslettera.
 2. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, do korzystania z Serwisu zastosowanie mają "Zasady korzystania z Portalu Wirtualna Polska", dostępne z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z usług elektronicznych świadczonych w Serwisie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem tych usług.
 5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem, który nie dokonał czynności opisanych w punkcie III. 8 Regulaminu, w języku polskim oraz na czas oznaczony równy czasowi jego bieżącej sesji w Serwisie (bieżącego połączenia z Serwisem) i zostaje rozwiązana w chwili wyjścia Użytkownika z Serwisu.
 6. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych w Serwisie zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem, który dokonał czynności opisanych w punkcie III. 8 Regulaminu, w języku polskim oraz na czas nieoznaczony.
 7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług świadczonych w Serwisie i wypowiedzieć umowę o świadczenie tych usług ze skutkiem natychmiastowym.

VI. Cookies.

 1. W celu zbierania informacji o Użytkownikach, GWP stosuje pliki zwane "cookies". Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
 2. GWP używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów internetowych i usług, udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Cookies są wykorzystywane przez GWP także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb GWP i w ramach współpracy z kontrahentami, reklamodawcami w tym ze Sprzedawcami), związanych z prezentacją reklam w Portalu Wirtualna Polska i jej serwisach internetowych, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców, a także związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach internetowych Portalu Wirtualna Polska i serwisów internetowych GWP, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
 3. Cookies są ustawiane w trakcie korzystania z danego serwisu internetowego. Cookies w żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie ingerują w jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Na podstawie cookies GWP nie ustala tożsamości Użytkowników.
 5. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Wirtualna Polska lub jej serwisów internetowych.
 6. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi GWP.
 7. Korzystając z Usługi GWP, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów, a także nie działania na szkodę innych Użytkowników oraz Sprzedawców.

VII. Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.

 1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu Biore.to i Usług GWP, jeżeli jest to spowodowane:

a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b) przyczynami niezależnymi od GWP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

 1. GWP nie ponosi odpowiedzialności:

a) za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż GWP, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe dotyczące produktów, towarów, usług Sprzedawców oferowanych do sprzedaży bezpośrednio na stronach internetowych Sprzedawców;

b) z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z Usług GWP w tym Usługi Newslettera;

c) za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od GWP;

d) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług GWP, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe;

e) za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za jakiekolwiek dane lub/i informacje podane w Formularzach;

f) za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Usługi Newslettera w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu;

g) za szkody wynikające z podania niepełnych lub/i nieprawdziwych danych (w tym danych osobowych) oraz za działanie Użytkownika na szkodę innych Użytkowników Serwisu Biore.to.

 1. GWP zastrzega sobie prawo do:

a) udostępniania danych osobowych Użytkownika uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa;

b) rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi GWP, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników;

c) zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usługi GWP, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników;

d) rozbudowy zakresu Usługi GWP lub/i rozbudowy lub zmian form korzystania z Usługi GWP, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników;

e) zaprzestania udostępniania możliwości skorzystania z Usługi GWP w każdym czasie. GWP poinformuje Użytkowników o zaprzestaniu udostępniania możliwości skorzystania z Usługi GWP poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu Biore.to.

 1. GWP może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi GWP, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo polskie. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Serwisu Biore.to jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie Biore.to są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, w szczególności z wykonania zawartej pomiędzy GWP i Użytkownikiem niebędącym Konsumentem umowy o korzystanie z Serwisu Biore.to i Usługi GWP, podlegają jurysdykcji sądów polskich bez względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Użytkownika i będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę GWP.
 3. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień punktu VII.8 Regulaminu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, GWP ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Newslettera Użytkownikowi lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi Newslletera (które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o korzystanie z Usługi ze skutkiem natychmiastowym).
 5. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi GWP w następujących przypadkach:

a) cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez GWP jego danych osobowych dla celów korzystania z Serwisu Biore.to i Usługi GWP lub danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP oraz jej kontrahentów - z chwilą upływu okresu wypowiedzenia;

b) w przypadku udostępnienia GWP przez Użytkownika danych osobowych niezgodnych z prawdą - ze skutkiem natychmiastowym;

c) w przypadku wypowiedzenia Użytkownikowi przez GWP umowy o korzystanie z Newslettera - z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, a w przypadku określonym w punkcie poprzednim (VII.7) Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym;

d) w przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika GWP umowy o korzystanie z Newslettera - z chwilą otrzymania wypowiedzenia.

e) W przypadku skierowania przez Użytkownika do GWP oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu - z chwilą upływu okresu wypowiedzenia

 1. W przypadkach określonych w punkcie VII.8 podpunkt a)-d) Regulaminu, zaprzestanie świadczenia Usługi Newslettera Użytkownikowi następuje bez powiadomienia o tym Użytkownika.
 2. W przypadku określonym w punkcie VII.7 Regulaminu, GWP zawiesza Użytkownikowi świadczenie Usługi Newslettera oraz zawiadamia Użytkownika o zawieszeniu Usługi Newslletera i zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Newslettera Użytkownikowi. Jednocześnie w zawiadomieniu, GWP wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń obowiązujących przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu oraz do udzielenia stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia GWP do Użytkownika. W przypadku nie udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania zawiadomienia do Użytkownika lub braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika lub oczywistego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, GWP może zaprzestać świadczenia Usługi Newslettera Użytkownikowi.

VIII. Korespondencja.

 1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usługi GWP na adres poczty elektronicznej udostępniony GWP przez Użytkownika.
 2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi GWP za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja ma być kierowana.
 3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.

IX. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi GWP za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.
 2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VIII.1 Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu Biore.to w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu Biore.to.
 3. Postanowienia Regulaminu nie dotyczą praw i obowiązków Sprzedawców odnoszących się do w informacji handlowych prezentowanych przez nich Serwisie Biore.to. Prawa i obowiązki Sprzedawców względem GWP oraz GWP względem Sprzedawców uregulowane są w odrębnym dokumencie dostępnym z poziomu konta Sprzedawcy w Serwisie Biore.to.
 4. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu Biore.to (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), lub po poinformowaniu Użytkownika o zmianach w drodze mailingu skierowanego na adres mailowy Użytkownika, o którym mowa w VII.1 Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 5. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Biore.to po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
 6. W przypadku braku zgody, w związku ze zmianami Regulaminu, na dalsze korzystanie z Serwisu Biore.to, w szczególności w zakresie Usługi Newslettera, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o braku zgody na wejście w życie zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zmiany na stronie internetowej Serwisu Biore.to lub od dostarczenia informacji mailowej o zmianie Regulaminu na adres e-mail Użytkownika, o którym mowa w VIII.1 Regulaminu. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Usługi Newslettera i zastosowanie znajdzie postanowienie VI.8.e Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.

XI. Postanowienia przejściowe.

 1. Zmiana Regulaminu wynikająca ze zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu Biore.to, ograniczenia Usług oferowanych w Serwisie Biore.to z dniem 19. Grudnia 2012r. i zakończenia możliwości zawierania umów sprzedaży bezpośrednio w ramach Serwisu Biore.to, skutkuje koniecznością zakończenia świadczenia przez GWP Użytkownikom Serwisu Biore.to usługi utrzymywania Konta, za pomocą którego mogli dokonywać zakupu Towarów oferowanych w Serwisie Biore.to.
 2. Celem umożliwienia Użytkownikom weryfikacji dokonanych Transkacji, GWP będzie utrzymywała przez okres 40 dni od daty zawarcia Transakcji Konta w Serwisie Biore.to wyłącznie dla tych Użytkowników którzy dokonali zawarcia Transakcji w okresie od 07 listopada 2013r. do dnia 18 grudnia 2013r. Po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim, informacje o zawartej przez Użytkownika Transakcji nie będą prezentowane Użytkownikowi w Koncie Użytkownika w Serwisie Biore.to.
 3. Możliwość weryfikacji Transakcji w ramach Konta będzie możliwa wyłącznie poprzez kliknięcie w link, który Użytkownik otrzymał w procesie weryfikacji danej Transakcji. Dostęp do Konta nie będzie możliwy poprzez Serwis Biore.to.
 4. Do zakończenia realizacji Usługi GWP, o której mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed zmiany, dostępnym pod adresem:http://i.wp.pl/a/i/bioreto2/REGULAMIN.doc